انواع سیم بکسل مهاری

سیم بکسل 7X7 افشان
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل مهاری 6X7+IWS
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل مهاری 3X7
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل مهاری 1x7
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل مهاری 1X37
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل مهاری 1x19
قیمت : تماس بگیرید