انواع سیم بکسل

سیم بکسل روکش دار
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل 7X7 افشان
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل مهاری 6X7+IWS
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل هفت لاکنف 6X12+7FC
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل هفت لاکنف 6X24+7FC
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل مهاری 3X7
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل مهاری 1x7
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل مهاری 1X37
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل مهاری 1x19
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل نتاب 7X19
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل نتاب 35WX7
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل تاور کرین
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل آسانسوری 8X19S+FC
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل آسانسوری 8x19S+IWRC
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل آسانسوری PAWO 819 W
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل آسانسوری PAWO F 7S
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل آسانسوری PAWO F 819S FC
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل آسانسوری PAWO F10
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل آسانسوریPawo F7
قیمت : تماس بگیرید
سیم بکسل آسانسوری PAWO F3
قیمت : تماس بگیرید